1.DİNLERİN SİYASİ YORUMU

Dinlerin siyasi yorumlarının zaman içinde nasıl geliştiğini açıklayabilmek.

Dinler genel olarak bir ahlak öğretisi vazederler. Ancak şartlara bağlı olarak siyasi yorumları ortaya çıkıp gelişmiştir. Bu durum yakın coğrafyamızda baskın olan Ya¬hudilik, Hristiyanlık ve İslam gibi üç din için de geçerlidir. Başlangıçta yaratılış ve ahlaki öğretiler etrafında gelişen Yahudilik öğretisi zaman içinde siyasi bir içerik kazanmıştır. Eski Ahit, Yahudilerin Mısır’dan Filistin bölgesine göçüyle birlikte ah¬laki prensiplerin yanında, Yahudilere taahhüt edilen topraklarla, bu topraklarda kurulacak olan yönetim biçimleriyle ilgili bir içerik kazanmaya başlamıştır. Benzer bir durum Hristiyanlık ve Müslümanlık için de geçerlidir. Hristiyanlık başlangıçta eşitlik, mütevazı yaşam, adalet, af edicilik ve adanmışlık gibi ahlaki değerler etra¬fında gelişirken, Hristiyanların ilerleyen zamanlarda Roma İmparatorluğu’ndan bo¬şalan otoriteyi ele geçirmeleriyle birlikte siyasi yorumu ortaya çıkmış ve bir devlet öğretisine dönüşmüştür. Yine İslam dini on üç yıllık Mekke döneminde genel ola¬rak inanç ile ilgili konular üzerinde durmuştur. Ancak Hz. Muhammed’in Medi¬ne’ye göçünün ardından Müslümanların oradaki kabilelerle ortaklaşa kurdukları yönetimle birlikte İslam, yönetime ilişkin prensipler vaaz etmeye başlamıştır.